Archive for Master

Model Examen Calitatea Sistemelor Software

Posted in Facultate with tags , , , on 20 June 2012 by Alina

sesiunea iunie 2012

1. Dati clasele de echivalenta pentru ore, zile, temperatura, locatii
2. Se da un algoritm care are un defect. Sa se descopere valorile pentru care la testare defectul este mascat.
3. testare incrementala – se dau niste module cu dependinte intre ele,  trebuie aleasa ordinea cea mai buna in care sa fie testate
4. Sa se analizeze riscul in cazul unei centrale nucleare ( se dau la intrare diverse situatii de risc, impreuna cu probabilitatea de producere si impact).
5. Se da matricea cu fazele proiectului si defectele aparute/ rezolvate in fiecare faza ( din cursul 9 ). Se cere calculul eficientei generale a inspectiei si eficientei generale a testarii
6. Sa se scrie un algoritm de parcurgere a unui graf si sa se calculeze complexitatea ciclomatica.

Multumim, Sterpu Mihai

Advertisements

Model Examen Managementul Proiectului

Posted in Facultate with tags , , on 20 June 2012 by Alina

sesiune iunie 2012

Sunt 2 subiecte. Primul, mai mic, contine cateva afirmatii legate de managementul de proiecte ( exemplu: una din caracteristicile principale ale unui proiect este incadrarea intr-un buget, etc).
Acestea se regasesc cam in prima parte a suportului de curs. Trebuie selectate afirmatiile corecte si argumentat in 2-3 randuri de ce sunt corecte.

Al doilea subiect e mare si se cere scrierea unui mini-proiect plecand de la un obiectiv general.
Partile din proiect care se cer sunt: detalierea ideii, justificarea acesteia, descrierea beneficiarului, descrierea obiectivelor pe termen lung/scurt, scrierea a minim 4 jaloane si a celor mai importante activitati, si o analiza a riscului.

Multumim, Sterpu Mihai

Model examen BDA

Posted in Facultate with tags , , on 7 June 2012 by Alina

Multumim, Sterpu Mihai

1. Sa se creeze tabela de obiecte xml temp1. Pe baza informatiilor din tabelele case_filme, filme, distributie, actori, sa se insereze in aceasta tabela cate un document xml pentru fiecare casa de filme. De exemplu, pentru casa de filme cu id-ul “11” documentul va fi:

<CASE_FILME idcasa=”11″>
<numecasa>CASA1</numecasa>
<LISTFILME nr_filme=”2″>
<FILM codf=”1″>
<denfilm>film1</denfilm>
<LIST_ACTORI nr_actori=”3″>
<ACTOR coda=”1″ pret=”20″>
<nume>actor1</nume>
</ACTOR>
<ACTOR coda=”2″ pret=”200″>
<nume>actor2</nume>
</ACTOR>
<ACTOR coda=”3″ pret=”150″>
<nume>actor3</nume>
</ACTOR>
</LIST_ACTORI>
</FILM>
<FILM codf=”2″>
<denfilm>film2</denfilm>
<LIST_ACTORI nr_actori=”3″>
<ACTOR coda=”1″ pret=”20″>
<nume>actor1</nume>
</ACTOR>
<ACTOR coda=”4″ pret=”120″>
<nume>actor4</nume>
</ACTOR>
<ACTOR coda=”6″ pret=”240″>
<nume>actor6</nume>
</ACTOR>
</LIST_ACTORI>
</FILM>
</LISTFILME>
</CASE_FILME>

Atributele nr_filme si nr_actori reprezinta numarul de actori pe care il are casa respectiva/filmul respectiv.

2. Creati tabela normala temp2 ( idcasa, listfilme), unde idcasa reprezinta id-ul casei de filme iar listfilme obiect de tip xml. Pe baza informatiilor din tabelele case_filme si temp1, populati tabela temp2. O linie din aceasta tabela va contine id-ul unei case de filme si fragmentul xml LISTFILME asociat, din temp1.

3. Creati tabelele normale case_filme1 (idcasa, numec), filme1(codf,casa,den) si distrib1(codf, coda, nume, pret). Folosind doar tabela temp2, inserati datele corespunzatoare in aceste tabele.

4. Afisati datele din tabelele mai sus create.

5. Stergeti tabelele si tipurile de date create.

Rezolvare
———

set long 10000;
set serveroutput on;
clear screen;

drop table temp1 force;
drop table temp2 force;
drop table case_filme1;
drop table filme1;
drop table distrib1;

create table case_filme1(
idcasa number(3),
numec varchar2(10)
);

create table filme1(
codf number(3),
casa number(3),
den varchar2(20)
);

create table distrib1(
codf number(3),
coda number(3),
nume varchar2(10),
pret number(5)
);

create table temp1 of xmltype;

create table temp2(
idcasa number(3),
listfilme xmltype
);

— cerinta 1

declare
cursor c1 is
select xmlelement
(
“CASE_FILME”,
xmlattributes
(
cf.idcasa as “idcasa”
),
xmlconcat
(
xmlelement
(
“numecasa”,
trim(cf.numec)
),
xmlelement
(
“LISTFILME”,
xmlattributes
(
(
select count(*)
from filme f
where cf.idcasa = f.casa
)
as “nr_filme”
),
(
select xmlagg
(
xmlelement
(
“FILM”,
xmlattributes
(
f1.codf as “codf”
),
xmlconcat
(
xmlelement
(
“denfilm”,
trim(f1.den)
),
xmlelement
(
“LIST_ACTORI”,
xmlattributes
(
(
select count(*)
from distributie d
where f1.codf = d.codf
) as “nr_actori”
),
(
select xmlagg
(
xmlelement
(
“ACTOR”,
xmlattributes
(
dd.coda as “coda”,
dd.pret  as “pret”
),
xmlelement
(
“nume”,
trim(aa.nume)
)
)
)
from actori aa, distributie dd
where f1.codf = dd.codf and dd.coda = aa.coda
)
)
)
)
)
from filme f1
where f1.casa = cf.idcasa
)
)
)
)
from case_filme cf;
var xmltype;
begin
open c1;
loop
fetch c1 into var;
exit when c1%notfound;

insert into temp1 values(var);

end loop;
close c1;
end;
/

— cerinta 2

declare
cursor c2 is
select idcasa from case_filme;
cursor c3 (p_id number) is
select extract
(
t1.OBJECT_VALUE,
‘/CASE_FILME[@idcasa=”‘ || to_char(p_id) ||'”]/LISTFILME’
)
from temp1 t1
where existsNode
(
t1.OBJECT_VALUE,
‘/CASE_FILME[@idcasa=”‘ || to_char(p_id) ||'”]/LISTFILME’
) = 1;
v_idcasa number;
var xmltype;
begin
open c2;
loop
fetch c2 into v_idcasa;
exit when c2%notfound;

–dbms_output.put_line(‘idcasa curenta este ‘ || v_idcasa);

open c3(v_idcasa);

fetch c3 into var;
exit when c3%notfound;
/*
if var is null
then
dbms_output.put_line(‘e null’);
end if;
*/
–dbms_output.put_line(var.getClobVal());

insert into temp2 values(v_idcasa, var);
–dbms_output.put_line(‘Am inserat pentru ‘ || v_idcasa);
close c3;

end loop;
close c2;
end;
/

— cerinta 3

declare
cursor c4 is
select idcasa
from temp2 t2;
/*
cursor c5 is
select t2.idcasa,
extract
(
t2.listfilme,
‘/LISTFILME/FILM/@codf’
).getNumberVal(),
extract
(
t2.listfilme,
‘/LISTFILME/FILM/denfilm/text()’
).getStringVal()
from temp2 t2;*/

cursor c6 is
select t2.idcasa,
extract
(
t2.listfilme,
‘/LISTFILME’
) from temp2 t2;

–cursor c7 is

v_idcasa number;
v_numecasa string(10);
v_codf number;
v_denfilm string(20);
v_coda number;
v_denactor string(10);
v_pret number;
var xmltype;
v_nrfilme number;
v_nractori number;
i number;
j number;
var2 xmltype;
begin
open c4;
loop
fetch c4 into v_idcasa;
exit when c4%notfound;

— nu exista informatia numec in temp2, completam doar idcasa
insert into case_filme1(idcasa) values(v_idcasa);

end loop;
close c4;

/*
open c5;
loop
fetch c5 into v_idcasa, v_codf, v_denfilm;
exit when c5%notfound;

dbms_output.put_line(v_idcasa || ‘ ‘ || v_codf || ‘ ‘ || v_denfilm);

end loop;
close c5;*/

open c6;
loop
fetch c6 into v_idcasa, var;
exit when c6%notfound;

/*
dbms_output.put_line(v_idcasa);*/
/*
dbms_output.put_line(var.getClobVal());
dbms_output.put_line(‘Am citit’);
*/

select extract(var, ‘/LISTFILME/@nr_filme’).getNumberVal() into v_nrfilme from dual;

–dbms_output.put_line(‘Sunt ‘ || v_nrfilme);

/*
v_codf number;
v_denfilm string(20);
*/

for i in 1..v_nrfilme
loop
select extract(var, ‘/LISTFILME/FILM[‘|| i ||’]/@codf’).getNumberVal() into v_codf from dual;
select extract(var, ‘/LISTFILME/FILM[‘|| i ||’]/denfilm/text()’).getStringVal() into v_denfilm from dual;
–dbms_output.put_line(‘codul e ‘ || v_codf || ‘ ‘ || v_denfilm);

insert into filme1 values(v_codf, v_idcasa, v_denfilm);

select extract
(
t2.listfilme,
‘/LISTFILME/FILM[@codf=”‘ || v_codf || ‘”]/LIST_ACTORI’
)into var2
from temp2 t2
where existsNode(
t2.listfilme,
‘/LISTFILME/FILM[@codf=”‘|| v_codf ||'”]/LIST_ACTORI’
) = 1;

select extract(var2, ‘/LIST_ACTORI/@nr_actori’).getNumberVal() into v_nractori from dual;

–dbms_output.put_line(‘Sunt ‘ || v_nractori);

/*
v_coda number;
v_denactor string(10);
v_pret number;
*/

for j in 1..v_nractori
loop
select extract(var2, ‘/LIST_ACTORI/ACTOR[‘|| j || ‘]/@coda’).getNumberVal() into v_coda from dual;
select extract(var2, ‘/LIST_ACTORI/ACTOR[‘|| j || ‘]/@pret’).getNumberVal() into v_pret from dual;
select extract(var2, ‘/LIST_ACTORI/ACTOR[‘|| j ||’]/nume/text()’).getStringVal() into v_denactor from dual;

insert into distrib1 values(v_codf, v_coda, v_denactor, v_pret);

end loop;

end loop;

end loop;
close c6;

end;
/

— cerinta 4

declare
cursor c10 is
select * from case_filme1;
cursor c11 is
select * from filme1;
cursor c12 is
select * from distrib1;

v_idcasa number(3);
v_numec string(10);
–fetch c12 into v_codf, v_coda, v_nume, v_pret;

v_codf number(3);
v_coda number(3);
v_nume varchar2(20);
v_pret number(3);
v_casa number(3);
v_den varchar2(20);
begin
open c10;
loop
fetch c10 into v_idcasa, v_numec;
exit when c10%notfound;

dbms_output.put_line(v_idcasa);

end loop;
close c10;

open c11;
loop
fetch c11 into v_codf, v_casa, v_den;
exit when c11%notfound;

dbms_output.put_line(v_codf || ‘ ‘ || v_casa || ‘ ‘ || v_den);

end loop;
close c11;

open c12;
loop
fetch c12 into v_codf, v_coda, v_nume, v_pret;
exit when c12%notfound;

dbms_output.put_line(v_codf || ‘ ‘ || v_coda || ‘ ‘ || v_nume || ‘ ‘ || v_pret);

end loop;
close c12;
end;
/

drop table temp1 force;
drop table temp2 force;
drop table case_filme1;
drop table filme1;
drop table distrib1;

Modele Examen FMSE

Posted in Facultate with tags , , , on 5 March 2011 by Alina

Urmatoarea etapa: Master

Posted in Facultate with tags , , , , , , on 29 June 2009 by Alina

Felicitari din nou tuturor absolventilor Facultatii de Informatica Iasi care saptamana trecuta si-au luat cu brio licenta!
Stiu ca acuma toti ne gandim la ce urmeaza: un job bun si continuarea studiilor.

Pentru cei care doresc sa-si continue studiile la facultatea noastra, iata cateva informatii proaspete despre programele de master de anul acesta: Ingineria sistemelor software, Inteligență artificială și lingvistică computațională, Optimizare computațională, Securitatea informației și Sisteme distribuite.

Vor exista o serie de cursuri generale pentru toate specializarile:
* Dezvoltarea aplicaţiilor Web
* Inteligenţă artificială avansată
* Tehnici avansate de ingineria programării
* Tehnologii Java

Fiecare program de master va avea, de asemenea, o serie de cursuri specializate specifice:

Ingineria sistemelor software – director de studii: Dorel Lucanu

* Baze de date avansate
* Calitatea sistemelor software
* Cercetări operaționale
* Interacţiune om-calculator
* Managementul proiectelor
* Metode formale în ingineria software
* Securitate software
* Tehnologii multimedia

Inteligență artificială și lingvistică computațională – director de studii: Dan Cristea

* Introducere în prelucrarea limbajului natural
* Ontologii utilizate în procesarea limbajului natural
* Prelucrarea limbajului natural prin metode statistice
* Sintaxă, semantică și ontologii în limbaj natural
* Tehnologii ale prelucrării vorbirii şi sisteme fuzzy
* Web multilingual şi traducere automată
* Curs opțional: Interacţiune om-calculator inteligentă sau Managementul proiectelor

Optimizare computațională – director de studii: Henri Luchian

* Analiza experimentală a algoritmilor
* Capitole speciale de inteligenţă artificială
* Cercetări operaționale
* Data mining
* Managementul proiectelor
* Metode inspirate din natură
* Optimizare combinatorică
* Reţele neuronale

Securitatea informației – director de studii: Ferucio-Laurenţiu Tiplea

* Cercetări operaționale
* Logici de încredere în securitatea informației
* Modele de securitate
* Protocoale de securitate: modelare și verificare
* Securitatea comerțului electronic
* Securitatea rețelelor de calculatoare
* Securitatea rețelelor wireless și a dispozitivelor mobile
* Securitatea sistemelor software
* Specificarea şi verificarea sistemelor
* Curs opțional: Capitole speciale de inteligenţă artificială sau Managementul proiectelor

Sisteme distribuite
– director de studii: Cristian Masalagiu

* Algoritmi şi programare distribuită și paralelă
* Cercetări operaționale
* Managementul proiectelor
* Metode formale în ingineria software
* Protocoale de securitate
* Sisteme de operare distribuite
* Specificarea şi verificarea sistemelor
* Tehnici de specificare şi verificare a sistemelor software

De asemenea, în cadrul fiecărui program de master există prevazută practică de cercetare pentru fiecare semestru.

Informatiile sunt preluate de pe blogul FII Student, unde gasiti si cateva detalii despre admitere (cand, cum, cat costa).

Pentru a afla mai multe si despre alte programe de mastere de la alte facultati din cadrul Universitatii Cuza Iasi, va recomand site-ul admitere.uaic.ro, sectiunea Admitere la masterat.